Home

 

© Erik Moberg

 

En rapport från VINNOVA.. 1

Inledning.. 1

Vem bär det intellektuella ansvaret för rapporten?. 1

Vad handlar rapporten om?. 2

Avsnitten om Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess. 4

Avsnitten om små företags patentproblem... 10

Experterna.. 11

Slutord.. 11

 

 

En rapport från VINNOVA

 

 

Inledning

 

Enligt sin webbplats är VINNOVA "en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet". Det speciella ansvarsområdet sägs vara "innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas." Omkring 180 personer arbetar på VINNOVA och årsbudgeten är 1,7 miljarder kronor.

VINNOVA skall alltså på olika sätt värna om teknisk forskning och utveckling, och då bland annat innovationer, och har för detta mycket stora resurser till sitt förfogande. Detta VINNOVA är just nu i färd med att ge ut en rapport med titeln "Håkan Lans and the US cases regarding the patent for colour graphics (the '986 patent)". Detta är ett minst sagt angeläget ämne, och man gläder sig därför i förstone åt att VINNOVA tagit sig an att behandla det. Men vid läsningen av det som förefaller vara det justerade slutmanuskriptet finner man snart att det är fråga om en i flera avseenden mycket märklig rapport.

 

 

Vem bär det intellektuella ansvaret för rapporten?

 

Till att börja med är det inte klart vem som står för rapporten. Det är två aktörer, eller snarare grupper av aktörer, som ligger bakom rapporten, men det är mycket oklart i vilken relation dessa grupper står till varandra. Den ena gruppen är VINNOVA representerat av generaldirektören Per Eriksson och chefsjuristen Catharina Sojde. Den andra är en grupp utifrån tillkallade experter. Det märkliga är nu att man inte vet vilken av dessa båda grupper som är huvudansvarig för rapporten.

 

På titelbladet står att rapporten är skriven "by VINNOVA advised by the Expert group on the '986 patent", vilket knappast kan tolkas på annat sätt än att det är VINNOVA som står för rapporten, och att VINNOVA i sitt arbete med densamma fått råd av expertgruppen. Är detta riktigt så är det alltså VINNOVA som är huvudansvarig för rapporten. På andra ställen får man emellertid istället starkt intrycket att det är expertgruppen som är huvudansvarig. Det viktiga och relativt sett mycket omfattande slutsatskapitlet har sålunda titeln "The Expert group's conclusions and recommendations to VINNOVA." Här är det alltså istället expertgruppen som framstår som huvudansvarig.

 

Denna fundamentala oklarhet hade kanske inte varit så allvarlig om rapporten varit av hygglig kvalitet och väl genomarbetad, och man därför haft anledning att tro att alla medverkande verkligen står bakom den. Men så förhåller det sig inte. Den uppvisar istället betydande intellektuella brister och någon enighet om texten, bland de medverkande, föreligger inte. Detta kommer att framgå i det följande.

 

 

Vad handlar rapporten om?

 

Det är till att börja med i grunden oklart vad rapporten handlar om. Av den redan citerade titeln att döma handlar rapporten i sin helhet om Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess, men så förhåller det sig inte. Den innehåller också betydande avsnitt om små och medelstora företags (Small and Medium-sized Enterprises) svårigheter att försvara sina patent. Dessutom är dessa båda delar av rapporten, som det förefaller, helt fristående från varandra. Vad ligger bakom detta upplägg?

 

Tidigt i rapporten (sid 5f) sägs att:

 

The Expert group was given the mandate:

 

1. To make an objective analysis of the circumstances surrounding the '986 lawsuits with an aim of determining whether the trials were conducted in a correct and fair manner;

 

2. To study other cases involving intellectual property litigation where SMEs are involved;

 

3. To make recommendations for improving the ability of SMEs to effectively defend their intellectual property rights;

 

4. To draw conclusion concerning the implications of the cases examined on the innovation climate in Sweden.

 

Detta är alltså expertgruppens uppgifter och mandat såsom de formulerats av VINNOVA – det är alltså inte fråga om en Statlig Offentlig Utredning utan om en rapport tillkommen på VINNOVA's eget initiativ. I den just nu aktuella rapporten har man bara, och uttryckligen, ägnat sig åt två av uppgifterna, nämligen den första och den tredje. De övriga uppgifterna skall, sägs det, behandlas senare.

 

Valet att begränsa sig till den första och tredje uppgiften är förvånande. För att ta sig an den tredje uppgiften förefaller det nödvändigt att ha ett bredare underlag än enbart Lans amerikanska färggrafikfall, hur stort och viktigt detta än är. Det förefaller, när man utifrån ser på de fyra uppgifterna, närmast självklart att den första och den andra uppgiften, som båda innebär att faktiska fall studeras, borde genomföras först. På så sätt skulle man ha skaffat sig tillgång till ett ordentligt empiriskt underlag för att därefter kunna gå vidare med den tredje och den fjärde uppgiften.

 

Men så har man alltså inte gjort, utan man har valt att i en och samma rapport dels skriva om Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess och dels om små företags patentsvårigheter. Dessutom är dessa båda delar helt fristående från varandra. Någon användning av resultat från den ena delen för att kommentera eller dra slutsatser i den andra delen förekommer över huvud taget inte – inte i någondera riktningen. Den ena delen (huvudavsnittet 2 och delavsnittet 3.1) handlar enbart om Lansfallet. Och den andra delen (allting i huvudavsnittet 3 utom det första delavsnittet 3.1) handlar om små företags patentsvårigheter.

 

Varför, kan man undra, har man förfarit på detta egenartade vis? Varför har man, som man i realiteten gjort, valt att skriva två smårapporter, som inte har något med varandra att göra, och binda dem tillsammans mellan två pärmar? Och varför har man valt att sätta en titel på det hela, som bara gäller för den ena delrapporten, nämligen den om Lansfallet? Oavsett svaren på dessa frågor så är resultatet av förfarandet, som jag skall visa, inte harmlöst. Dessförinnan skall jag emellertid kommentera de två delarna, var och en för sig.

 

 

Avsnitten om Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess

 

I sin behandling av Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess har utredarna ålagt sig en del begränsningar. De skriver sålunda:

 

In the course of the public discussion it has been contended that various actors in the cases examined have acted in bad faith and conspired to force Dr. Lans and his company Uniboard to surrender valuable patent rights. However, VINNOVA has refrained from making any attempts to verify such possible intentions and actions.

 

Vad man här hänvisar till är bland annat ett program i serien Uppdrag granskning i Sveriges Television, en bok av författaren David Lagercrantz och några uppsatser av statsvetaren Erik Moberg (det vill säga jag själv) som finns utlagda på nätet. En viktig slutsats i dessa arbeten är att färggrafikprocessen på ett otillbörligt sätt påverkats av aktörer som velat stoppa, eller komma över, Håkan Lans andra stora uppfinning, nämligen positionsindikeringen. I rapporten omnämns dessa arbeten, men utredarna har som sagt bestämt sig för att inte ägna saken vidare intresse.

 

Utredarna har också bestämt sig för att inte ta upp frågor som gäller eventuella brott mot det så kallade TRIPS-avtalet. De skriver:

 

Furthermore, VINNOVA has abstained from making specific comments on the international policy repercussions of the cases, including assertions in the public debate about the compatibility of the US patent litigation procedure with the TRIPS agreement.

 

En välvillig tolkning av de nämnda begränsningarna är att utredarna bestämt sig för att undersöka just färggrafikprocessen, och enbart den, utifrån dess egna förutsättningar. Så kan man naturligtvis göra, eller man kan åtminstone starta i den ändan, och låt oss därför se på den presenterade framställningen från den utgångspunkten.

 

Som vi vet så underkändes stämningen mot dataföretagen därför att den ansågs ha gjorts av fel person, och vidare dömdes Håkan Lans – med avvikande från huvudregeln i amerikansk skadeståndsrätt – att betala båda parters rättegångskostnader. Skälet till det senare var att Lans påstods ha uppträtt bedrägligt. Kärnfrågor, eller till och med kärnfrågorna, vid en analys av processen är därför dessa:

 

·        Vem ägde faktiskt patentet? Gjordes stämningen verkligen av fel person?

·        Och om stämningen gjordes av fel person, vem var i så fall skyldig till detta? Hade Håkan Lans verkligen uppträtt bedrägligt?

 

Det intressanta är nu att utredarna inte alls tar upp dessa frågor till analys. Istället citerar man frikostigt ur domstolsprotokoll utan att på något sätt kommentera det citerade (till exempel hela delavsnittet 2.2.2 "The Ownership issue"). Detta är gjort på ett sådant sätt att läsaren inte kan få något annat intryck än att stämningen faktiskt varit felaktig, och att Lans genom bedrägligt uppträdande faktiskt var skyldig till detta. Skrivningarna har uppenbart karaktär av partsinlaga.

 

Det bör i sammanhanget framhållas att den framstående amerikanske juristen och immaterialrättsexperten Bruce Lehman noggrant undersökt förhållandena kring stämningen och därvid bland annat, beträffande Håkan Lans dåvarande advokat Louis Mastriani, konstaterat att:

 

Given Mr. Mastriani's knowledge of the confusion regarding ownership of the Lans patent, he and his firm acted beneath the standard of care in failing to prepare and file the necessary clarifying documents.

 

Här läggs alltså skulden för förhållandena kring stämningen entydigt på Lans dåvarande advokater, men om detta sägs ingenting i VINNOVA-rapportens huvudtext. Delar av Lehmanns utlåtande finns istället, utan kommentarer, undanstoppade djupt inne i det tjocka Appendix 1, som väsentligen är en kronologisk redogörelse för de olika stegen i färggrafikprocessen. Men ingenstans i rapporten finns något resonemang kring, eller ställningstagande till, Lehmanns utlåtande.

 

Utredarna undviker alltså kärnfrågorna för att istället upp en del andra saker, bland annat i utförliga Appendix. Appendix 1, som jag redan nämnt, och Appendix 2, innehåller båda kronologiska redogörelser för Lansprocessens utveckling och är från analytisk synpunkt ointressanta. Detsamma gäller Appendix 3, som är en allmän diskussion om provisionsavtal. De från analytisk synpunkt viktiga Appendixen är istället 4, 5 och 6.

 

I Appendix 4 tar experten Lydia Lundstedt upp frågan om varför det av Håkan Lans helägda bolaget Uniboard AB inte tilläts stämma efter det att domstolen menat att den ursprungliga stämningen, som gjorts i Håkan Lans namn, varit felaktig. Frågan anses väsentlig och introduceras i rapporten så här:

 

The dismissal of the Court in the Lans cases needed an explanation, since US courts normally have a generous attitude in matters of substitution according to the Expert group.

 

Slutsatsen som dras är följande:

 

Concerning the issue of substitution, as this is a matter of discretion for the trial court, it cannot be excluded that another trial court looking at the same facts might have made a different ruling and allowed substitution. Nevertheless, as the trial court acted within its discretion, the Court of Appeal's decision to affirm this ruling was in compliance with US case law.

 

USA's domstolar är alltså i allmänhet generösa, och en annan domstol kunde i det aktuella fallet mycket väl ha dömt på ett annat sätt, men nu råkade domstolen faktiskt döma som den gjorde, och det var den i sin fulla rätt att göra. Alltså har det inte begåtts något fel.

 

Detta är möjligen riktigt. Problemet är bara att det ämne som behandlas av experten inte berör kärnfrågorna. En förutsättning för att frågan om ett eventuellt byte av kärande alls skall vara intressant är ju att den ursprungliga stämningen faktiskt gjordes av fel person. Och att så var fallet tycks utredarna, utan någon som helst diskussion, bara ta för givet. I realiteten är just detta dock i högsta grad diskutabelt.

 

I Appendix 5 diskuterar experten Thomas Ewing frågan huruvida domare Penn gjorde rätt eller fel när han lät bli att överlämna ett ärende om en påstådd mened till allmän åklagare. Vad det (bland annat) handlar om är ett uttalande under ed av Håkan Lans tidigare advokat Louis Mastriani den 13 augusti 1999. Ewing konstaterar att domaren inte överskred sina befogenheter, och alltså inte begick något fel, när han inte överlämnade ärendet till allmän åklagare.

 

Ja, och återigen, så kan det vara, men vad har det med huvudproblemen att göra? Det viktiga med det omtalade vittnesmålet – och enligt min mycket bestämda uppfattning var det faktiskt fråga om en mened – var att det kom att utgöra huvudorsaken till talet om Lans bedrägliga beteende. Men, återigen, den saken diskuteras inte alls av utredarna. Istället har man valt att låta en expert göra en utförlig utredning om ett ovidkommande sidospår.

 

Och viktigare än så: Det finns andra än jag som anser att det var fråga om mened. Den amerikanske advokaten och specialisten på "legal ethics" och "professional responsibility" David Ross Rosenfeld skriver sålunda så här om Mastrianis edsvurna uttalande:

 

This statement was both false and/or misleading, was clearly prejudicial to plaintiff, and was conduct beneath the applicable standard of care.

 

Rosenfelds utlåtande finns över huvudtaget inte kommenterat eller omnämnt någonstans i VINNOVA-rapporten – varken i huvudtexten eller i något Appendix.

 

Appendix 6, slutligen, som också är skrivet av Thomas Ewing, handlar om fördelningen av rättegångskostnaderna. Utgångspunkten här är ju att domstolen, med avvikande från huvudregeln i amerikansk skadeståndsrätt, dömde kärandesidan, och på den enbart Lans/Uniboard, att stå för de totala rättegångskostnaderna. En av frågorna som ställdes till experten Ewing var: "On what basis did the court award the attoreneys fees?". En viktig del av hans svar låter som följer (sid 13):

 

The court approved the defendants' motions for their attorneys' fees from Dr. Lans and Uniboard because the court found that Dr. Lans fullfilled Sec. 285's requirement that the lawsuit had been "frivolously" filed. The court did not grant the defendants' motion for an award of attorneys' fees against Dr. Lans former attorneys because the court found that the conduct of the attorneys during the litigation, while troubling to the court, had not risen to the requirement of "recklessness" that was needed under Sec. 1927 in order to justify attorneys' fees award.

 

Utan minsta kommentar, som om det vore sant, citerar man alltså inte bara påståendet att den ursprungliga stämningen var "frivolous", utan också det för advokaterna urskuldande slirandet mellan "troubling" men ändå inte "reckless".

 

Efter sin mobilisering av ett antal expertutlåtanden i Appendixform kommer utredarna så fram till sin slutsats om Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess. Den låter i sin helhet så här (sid 16; siffrorna har jag, Erik Moberg, satt in för att lättare kunna kommentera de olika delarna):

 

(1) Even though a number of findings and rulings by the courts may seem "unfair" to Dr. Lans and Uniboard, (2) VINNOVA found no evidence of procedural error or of transgression of the scope of discretion of courts under US law. (3) VINNOVA recalls that the infringement allegations at the heart of the Lans and Uniboard cases never reached trial because of the ambiguities surrounding the ownership of the '986 patent and that the cases for the last several years have concerned issues entirely relating to attorneys' fees.

 

(4) VINNOVA noted the trial court's concern indicating that Dr. Lans' former attorneys may not have fulfilled their duties with respect to the standard of care owed to Dr. Lans and Uniboard and also that the outcome of the cases examined might have been different, had the attorneys satisfied the burden put on them by their fiduciary relationship with the clients. Dr. Lans has addressed this issue in the malpractice case which is ongoing.

 

Efter detta sägs det i rapporten ingenting mer om Lansprocessen, det citerade är alltså själva slutklämmen – och i just den slutklämmen är det entydigt experterna som talar. Jag kommenterar de olika delarna med angivande av den del (siffra) som kommentaren gäller.

 

(3) VINNOVA skriver att själva intrångsfrågorna aldrig nådde rätten på grund av oklarheterna om vem som ägde patentet. Det är riktigt att intrångsfrågorna aldrig kom upp i rätten, men hur vet VINNOVA att orsaken var oklarheterna kring ägandeskapet. Kan detta inte ha varit ett rent svepskäl? Dessa frågor diskuteras över huvud taget inte alls av VINNOVA. Detta är kanske förståeligt, en diskussion om de reella skälen kan ju lätt bli besvärlig. Men VINNOVA har inte valt att inte säga någonting i frågan. Genom användningen av det lilla ordet "because" ger man istället, utan några skäl alls, sken av att man vet hur det förhåller sig.

 

(4) I den fjärde punkten noterar VINNOVA att Lans tidigare advokater kan ha begått allvarliga fel, och att detta kan ha påverkat utgången av processen. Mer än så sägs emellertid inte – istället hänvisar VINNOVA till en pågående "malpractice"-rättegång. Motivet för denna tystlåtenhet finns angivet tidigare i rapporten (sid 8) där det står:

 

The fact that there is an ongoing malpractice case between Dr. Lans and his former attorneys also has legal ramifications and introduces limitations for this report.

 

VINNOVA preciserar emellertid inte på något sätt vari de legala begränsningarna består. Uppenbart är att man hade kunnat skriva mycket mer än man faktiskt gjort – jag har till exempel ovan berört rapportgruppens anmärkningsvärda tystlåtenhet om Bruce Lehmanns utlåtande, som i betydande utsträckning handlar om just de saker som tas upp i punkten (4). Man kan också ställa följande enkla fråga: Antag att Håkan Lans aldrig hade stämt sina tidigare advokater, och att någon "malpractice"-rättegång alltså ej öppnats – hade i så fall VINNOVA-rapportens slutsatser blivit av en helt annan, och för Håkan Lans del gynnsammare, karaktär. Denna fråga för oss över till nästa punkt, den om domslutens faktiska innehåll.

 

(1) I rapporten står att "a number of findings and rulings by the courts may seem "unfair" to Dr. Lans and Uniboard,..". Vad exakt menas med detta? Vilka domslut kan tyckas vara unfair, och på vilka grunder? Om detta sägs ingenting – det bara står där. Hur kan man över huvud taget inleda det viktiga slutsatsavsnittet med en så slapp formulering? Kan det inte möjligen vara så – undrar den intresserade läsaren – att ett antal domslut faktiskt är "unfair", eller rentav felaktiga. Detta brukar ju vara den vanliga kritiken mot domslut, och när det just gäller den amerikanska färggrafiken har huvudkritiken, så vitt jag vet, just gällt själva domsluten och inte procedurerna. Frågan kan synas viktig, men den behandlas över huvud taget inte i VINNOVA-rapporten.

 

(2) Detta, att "VINNOVA found no evidence of procedural error or of transgression of the scope of discretion of courts under US law", är huvudsatsen i den första meningen i slutsatsavsnittet, och formuleringen är distinkt och klar. Detta framstår därför som huvudresultatet av VINNOVA-gruppens behandling av Håkan Lans amerikanska process. Och resultatet är tydligt: Några fel har inte begåtts. Vi ser också att detta resultat ligger klart i linje med de olika expert-Appendixen – intresset gäller procedurfrågor och ej sakfrågor, ej "findings" och "rulings".

 

Något fel har alltså inte begåtts i den amerikanska rättsprocessen, det är den huvudslutsats som suggereras fram. Men egentligen har man bara analyserat, och uttalat sig om procedurfrågor. Denna slutsats, och den angivna begränsningen, bör bedömas med hänsyn till uppdraget så som det formulerades i rapportens inledning. Där stod, för att repetera, att uppgiften var:

 

To make an objective analysis of the circumstances surrounding the '986 lawsuits with an aim of determining whether the trials were conducted in a correct and fair manner.

 

Denna uppgift är uppenbarligen bredare än den uppgift som utredningsgruppen faktiskt tagit sig an. Av det som kallas "an objective analysis of the circumstances surrounding the '986 lawsuits" finns ingenting i rapporten.

 

Det vi här bevittnar är en utredningsskandal. Den grundläggande analysen är helt obefintlig. Det förs inga resonemang om processen i stort. Det görs inga försök att identifiera kärnproblem, att ringa in det som verkligen är viktigt och avgörande. Istället pekar man godtyckligt ut ett antal frågor av närmast underordnad betydelse, och låter förmenta experter utreda dem.

 

Som man frågar får man svar brukar det ju heta, och denna gamla sanning exemplifieras väl av den aktuella rapporten. Man har – noga och omsorgsfullt som det förefaller – ställt frågorna på ett sådant sätt att man inte kunde få några svar, och det fick man alltså inte heller. Och den som lett hela detta arbete, och som alltså ställt frågorna, är VINNOVA:s chefsjurist Catharina Sojde. Eller, som det står i rapporten, (sid 6): VINNOVA's head legal officer, Mrs Catharina Sojde, has coordinated the activities described.

 

Jag skrev i inledningen till detta avsnitt att det inte är något fel med att begränsa utredningen till att enbart gälla Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess. Jag har själv studerat denna process ingående – åtminstone ett års heltidsarbete – och även jag började på detta sätt. Men åtminstone min erfarenhet är att processen, inom sina egna ramar, innehåller så mycket konstigheter att det inte låter sig förklaras utan antaganden om utanförstående, ovidkommande aktörer. Det är detta som leder fram till hypotesen om en koppling mellan färggrafikprocessen och positionsindikeringen. Det som jag skrivit om dessa ting har vid det här laget granskats och nagelfarits av åtskilliga, och jag känner inte till någon som sagt att något är fel. Tvärtom känner jag till åtskilliga som tagit starka intryck av vad jag skrivit.

 

 

Avsnitten om små företags patentproblem

 

Delavsnitten (3.2 och 3.3) om små företags patentproblem är anmärkningsvärda, inte bara på grund av sitt innehåll, utan också beroende på den redaktionella placeringen. Allt som sägs om dessa frågor finns nämligen bland rapportens slutsatser, ingenting överhuvud taget sägs i de avsnitt som föregår slutsatserna.

 

Beträffande innehållet är det påfallande hur allmänt hållet det är. Det framhålls, på ett tämligen mångordigt sätt, att det är viktigt att överföra patent till en juridisk person som ägs av uppfinnaren, att det är viktigt att vara noggrann med valet av advokater, och så vidare.

 

Den väsentliga synpunkten på de här berörda avsnitten är emellertid av annat slag. Eftersom rapporten till stor del handlar om just Håkan Lans, och eftersom rapporttiteln indikerar att rapporten enbart handlar om honom, så är det svårt att läsa de allmänt hållna, och tämligen självklara, rekommendationerna om att vara noga med advokatval, och så vidare, som annat än en lång rad insinuationer om att Håkan Lans slarvat med just dessa ting. Men var och en som satt sig något in i hans ärenden vet att det inte förhåller sig så, utan tvärtom.

 

 

Experterna

 

Jag har redan nämnt att en expertgrupp medverkat vid tillkomsten av rapporten och jag har också i det föregående nämnt några av experterna vid namn. Men expertgruppen innehåller fler än de nämnda, och flera är namnkunniga och akademiskt välmeriterade. Den samlade listan ser ut så här: Bengt Domeij, Thomas L. Ewing, Eva Jarnvall, Marianne Levin, Lydia Lundstedt, Sten Niklasson, Johnny Nilsson, Stig Strömholm, Sten Trolle och Erik Wetter.

 

Jag har också redan nämnt att ansvarsfördelningen mellan VINNOVA och expertgruppen är oklar. Alla experterna är dock nämnda och utförligt presenterade i rapporten, och effekten av detta – och den avsedda effekten kan man tillägga – är naturligtvis att rapporten får ökad tyngd. Men om experterna faktiskt inte står bakom rapporten så är detta falskt. Det är ohederligt att på detta sätt binda människor vid något som de eventuellt inte vill vara bundna vid, och jag vet att åtminstone några av experterna har starkt avvikande uppfattningar i flera av de viktiga frågor som behandlas i rapporten.

 

Dessa synpunkter förändras inte av att det på ett ställe (sid 6) står att rapporten "is issued under the sole responsibility of VINNOVA".

 

 

Slutord

 

Håkan Lans är en av Sveriges största uppfinnare i modern tid. Han har gjort banbrytande innovationer och i samband därmed drabbats av patentprocesser och domar av ett närmast förödande slag. Ingenting tyder på att han gjort några fel i dessa sammanhang. Den sannolika förklaringen är snarare att han är institutionellt svag – en enda person – samtidigt som hans uppfinningar, och då i synnerhet positionsindikeringen, är revolutionerande. Det är närmast självklart att den kombinationen inbjuder till övergrepp.

 

Låt mig här citera Thomas A. Edisons biograf och tillika rättsliga huvudombud Frank Lewis Dyer. Han skrev (1910) att: "Throughout the forty-odd years of his creative life, Edison has realized by costly experience the truth of the cynical proverb that 'A patent is merely a title to a lawsuit'." Och lite senare i samma kapitel utvecklar Dyer temat på följande vis (his italics):

 

The inventor creates a new thing – an invention of utility – and the people, represented by the Federal Government, say to him in effect: "Disclose your invention to us in a patent so that we may know how to practice it, and we will agree to give you a monopoly for seventeen years, after which we shall be free to use it. If the right thus granted is invaded, apply to a Federal Court and the infringer will be enjoined and required to settle in damages." Fair and false promise! Is it generally realized that no matter how flagrant the infringement nor how barefaced and impudent the infringer, no Federal Court will grant injunction UNTIL THE PATENT SHALL HAVE BEEN FIRST LITIGATED TO FINAL HEARING AND SUSTAINED? A procedure, it may be stated requiring years of time and thousands of dollars, during which other infringers have generally entered the field, and all have grown fat.

 

Håkan Lans amerikanska färggrafikprocess är av största betydelse inte bara för Håkan Lans, utan också för Sverige som industrination och välfärdsland. Det är viktigt att uppfinningar kan försvaras, och att de faktiskt också försvaras. Just därför är det synnerligen vällovligt att VINNOVA tillsatt en utredning för att undersöka förhållandena kring den aktuella processen, men just därför också beklämmande att resultatet, så som det nu föreligger, är så inskränkt och håller så låg intellektuell kvalitet. Om VINNOVA-rapporten publiceras i sin nuvarande version – eller i någon form som har likheter med den nuvarande versionen – så kommer den, därom är jag övertygad, att allvarligt skada de värden som VINNOVA inte bara skall värna om, utan i grunden säkert också vill värna om.