Home

Erik Moberg:
Svensk energipolitik - en studie i offentligt beslutsfattande
© Erik Moberg och Svensk Energiförsörjning AB
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 

1. INLEDNING
Allmänt
Framställningens disposition

2. 1975 ÅRS PLANERINGSFILOSOFI
Allmänt
Planeringsförfarandet
Energianvändningens positiva sidor
Beredskaps- och betalningsbalansproblemen
Motsättningar mellan rika och fattiga länder
Miljöproblemen
Tömningen av jordens energilager
Den minskade handlingsfriheten
Sammanfattande formulering av avvägningsproblemet

3. KRITIK AV PLANERINGSFILOSOFIN
Allmänt
Beredskaps- och betalningsbalansproblemen
Motsättningar mellan rika och fattiga länder
Miljöproblemen
Tömningen av jordens energilager
Den minskade handlingsfriheten
Synen på marknader
Energivarornas kostnader
Avvägningens möjlighet och innebörd
Planering med energibalanser

4. PLANERINGSFILOSOFINS BAKGRUND
Allmänt
Samband med marknadsutvecklingen
Oljeutredningen 1945
Bränsleutredningen 1951
Energikommittén
Beslutet 1975

5. MÅLEN ATT STYRA MOT
Allmänt
1975 års energipolitiska beslut
1979 års proposition
1980 års energipolitiska beslut
1981 års energipolitiska beslut
1985 års energipolitiska beslut
Kommentar

6. STYRNING OCH PLANERING
Allmänt
Styrproblemets karaktär
Delegering av styrningen
Planeringens innebörd

7. STYRNINGEN I PRAKTIKEN
Allmänt
Fyra kategorier av styrmedel
Styrmedel riktade mot energivaror
Styrmedel riktade mot energikapitalvaror
Stimulans av forskning och utveckling
Kampanjer
Sammanfattning

8. ENERGIPOLITIKENS EKONOMI
Allmänt
Den samhällsekonomiska aspekten
Den statsfinansiella aspekten
Kommentar

9. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
Allmänt
Det offentliga beslutsfattandet
Energipolitiken

Appendix 1: DET NATURVETENSKAPLIGA BETRAKTELSESÄTTET I ENERGIPOLITIKEN

Appendix 2: ENERGIPOLITISKT INTRESSANTA HÄNDELSER FR O M 1945

LITTERATURFÖRTECKNING