Home

Erik Moberg:
Svensk energipolitik, litteraturförteckning
© Erik Moberg och Svensk Energiförsörjning AB
 

Böcker
Tidningsartiklar, m m
Riksdagstryck
Övrigt offentligt tryck
 

LITTERATURFÖRTECKNING
 

BÖCKER

(1) K.R. Popper, The Open Society and its Enemies, Volume 2, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath, Routledge & Kegan Paul, London 1980 (första publicering 1945).

(2) Leif Lewin, Planhushållningsdebatten, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1967.

(3) Tage Erlander, 1940-1949, Tidens förlag 1973.

(4) Tage Erlander, 1949-1954, Tidens förlag 1974.

(5) Stig Strömholm, Varning: Återvändsgränd, Klokbok för klarögda, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1982.

(6) Jan Glete, Asea under hundra år, 1883-1983, En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling, Asea AB, Västerås 1983.

(7) Erik Moberg, Behövs Energipolitiken?, Timbro förlag, Stockholm 1985.
 

TIDNINGSARTIKLAR, M M

(8) Knut Nilsson, Lurar staten energirika energisparare?, Tre frågor till Birgitta Dahl (s), Svenska Dagbladet 1984-10-01.

(9) Hans Gustafsson, Bostadsministern svarar om energisparlån, Samma nivå som förut, Svenska Dagbladet 1984-10-15.

(10) Lars Bergman, EK 81 - en vändpunkt i svensk energipolitik?, Ekonomisk Debatt, nr 8 1984, s 531 ff.

(11) Svenska Dagbladet, "Den dramatiska fasen i energipolitiken över", reportageartikel 1984-12-18.

(12) BP Statistical Review of the World Energy, The British Petroleum Company 1986.

(13) Birgitta Dahl, All ny el blir dyrare, Dagens Nyheter 1986-03-14.

(14) Svenska Dagbladet, "Priset ska vara högt", reportageartikel 1986-08-27.

(15) Birgitta Dahl, Dags att vända utvecklingen!, Dagens Nyheter 1986-10-02.

(16) Energifakta, AB Svensk Energiförsörjning, apri11987.

(17) Svenska Dagbladet, "Oljepriser alltför låga", reportageartikel 1987-05-13.
 

RIKSDAGSTRYCK

(18) Proposition nr 69 år 1974 angående vissa energibesparande åtgärder.

(19) Proposition 1975:30, Energihushållning m m.

(20) Proposition 1975:30, Energihushållning m m, Bilaga 1.

(21) Motion 1975:2029 av herr Bohman m fl med anledning av propositionen 1975:30 om energihushållningen m m.

(22) Motion 1975:2030 av herr Fälldin m fl med anledning av propositionen 1975:30 om energihushållningen mm.

(23) Motionerna 1975:2031-2033 av herr Helén mfl med anledning av propositionen 1975:30 om energihushållningen mm.

(24) Motion 1975:2034 av herr Hermansson m fl med anledning av propositionen 1975:30 om energihushållningen m m.

(25) Proposition 1975/76:209, Fri och rättigheter i grundlag.

(26) Proposition 1976/77:53 med förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m m.

(27) Proposition 1976/77:107 om hushållning med energi i byggnader m m.

(28) Proposition 1976/77:129 med förslag till lag om kommunal energiplanering, m m.

(29) Proposition 1977/78:76, Energisparplan för befintlig bebyggelse.

(30) Proposition 1977/78:110, Energiforskning, Programför forskning och utveckling inom energiområdet m m.

(31) Proposition 1978/79:115, Riktlinjer för energipolitiken, Bilaga 1.

(32) Näringsutskottets betänkande 1978/79:60 med anledning av propositionen 1978/79:100 i vad avser energihushållning m m, propositionen 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken och propositionen 1978/79:127 om åtgärder för att främja sysselsättningen i Norrbotten (i viss del) jämte motioner.

(33) Proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor.

(34) Näringsutskottets betänkande 1979/80:70 med anledning av propositionen 1979/80:100 i vad avser energihushållning m m och propositionen 1979/80:170 om vissa energifrågor jämte motioner.

(35) Proposition 1980/81:49 om stöd för åtgärder att ersätta olja, m m.

(36) Proposition 1980/81:90, Riktlinjer för energipolitiken, Bilaga 1.

(37) Proposition 1982/83:50, Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m m.

(38) Proposition 1983/84:28 om beskattningen av energi.

(39) Proposition 1983/84:40, Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m m, Bilaga 9.

(40) Proposition 1983/84:107, Om forskning, Bilaga 9, Industridepartementet.

(41) Proposition 1984/85:5, Utvecklad kommunal energiplanering, m m.

(42) Proposition 1984/85:120, Riktlinjer för energipolitiken.

(43) Proposition 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m m.

(44) Bostadsutskottets betänkande 1986/87:1 om en ny plan- och bygglag m m.

(45) Bostadsutskottets betänkande 1986/87:3 om en lag om hushållning med naturresurser m m.

(46) Proposition 1986/87:80 om forskning.

(47) Proposition 1986/87:139 om ändringar i beskattningen av bensin, m m.

(48) Proposition 1986/87:159 om vissa utgångspunkter för energisystemets omställning.
 

ÖVRIGT OFFENTLIGT TRYCK

(49) Handeln med olja, Betänkande med förslag avgivet av oljeutredningen 1945, SOU 1947:14.

(50) Bränsle och Kraft, Rapport publicerad av bränsleutredningen, SOU 1951:32.

(51) Atomenergin, Betänkande av 1955 års atomenergiutredning, SOU 1956:11.

(52) Bränsleförsörjningen i atomåldern, Betänkande av bränsleutredningen, Del 1, SOU 1956:46.

(53) Bränsleförsörjningen i atomåldern, Betänkande av bränsleutredningen, Del 2, SOU 1956:58.

(54) Sveriges energiförsörjning, Energipolitik och organisation, Betänkande av energikommittén, SOU 1970:13.

(55) Svensk atomenergipolitik, Motiv och riktlinjer för statens insatser på atomenergiområdet 1947-1970, Industridepartementet 1970.

(56) Närförläggning av kärnkraftverk, Betänkande avgivet av närförläggningsutredningen, SOU 1974:56.

(57) Energi 1985 2000, Betänkande avgivet av energiprognosutredningen, SOU 1974:64.

(58) Energiforskning, Program för forskning och utveckling, Betänkande avgivet av energiprogramkommittén, SOU 1974:72.

(59) Forskningsråd, Betänkande av forskningsrådsutredningen, SOU 1975:26.

(60) Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, Betänkande av Aka-utredningen, SOU 1976:30-31.

(61) Forskningspolitik, Betänkande av forskningsrådsutredningen, SOU 1977:52.

(62) Energi, Betänkande av energikommissionen, SOU 1978:17.

(63) Om vi avvecklar kärnkraften, Konsekvenser för ekonomi, sysselsättning och miljö, Betänkande av konsekvensutredningen, SOU 1979:83.

(64) Säker kärnkraft?, Betänkande av Reaktorsäkerhetsutredningen, SOU 1979:86.

(65) Skatt på energi, Betänkande av energiskattekommittén, SOU 1982:16.

(66) Ronny Svensson - Erik Westholm, Energiplanering i Bergslagsregionen, Energiforskningsnämnden, AES 1983:3.

(67) I stället för kärnkraft, Betänkande av 1981 års energikommitté, SOU 1984:61.