Home

Erik Moberg ©:
Offentliga beslut, innehållsförteckning.
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 

1 DEN EKONOMISKA STATSVETENSKAPEN
Disciplinens plats
Modellbegreppet
Homo economicus
Rationalitetsantagandet
Teoribildningens karaktär
Det normativa och det deskriptiva
Bokens disposition

2 DE OFFENTLIGA BESLUTENS ROLL
Ett elementärt rättssystem
Marknadssamhället
Tre andra samhällstyper
Privata och offentliga beslut
En sammanfattande teori

3 DEN HÄGRANDE ALLMÄNVILJAN
Rousseau och hans tid
Borda och Condorcet
Arrows teorem
Arrow och Rousseau
Vägar förbi Arrows resultat
Mays teorem

4 RESPEKTEN FÖR INDIVIDEN
Locke och den andra huvudansatsen
Marknadsavtal och Coase
Wicksell och enhällighetsprincipen
Grundidén hos Buchanan och Tullock
Kommentarer till grundidén
De offentliga angelägenheterna
Från individerna till kollektivet
Majoriteternas storlek
Den representativa demokratins institutioner

5 HANDEL MED RÖSTER
Enhällighet och kompensation
Folkomröstningar och transaktionskostnader
Rösthandel i representativa system
Pengar och röster som betalningsmedel

6 VÄLJARE OCH POLITIKER
En deskriptiv teori för demokratin
Hotellings konkurrensmodell
Schumpeters distinktion
Downs modell - grundantaganden
Intresseorganisationer och ideologier
Åsiktsfördelningar och partisystem
Medianväljarteoremet
Koalitioner och Rikers teori
Beslutsresultaten
Rationell okunnighet och röstningsparadoxen
Privilegiejakt

7 POLITIKER OCH BYRÅKRATER
Studiet av byråkratier
Avgränsningen av byråkratibegreppet
Den hierarkiska strukturen
Storlek och effektivitet
Byråkrater av skilda slag
Tullock och Downs om storlekens orsaker
Niskanens jämviktsmodell
Okontrollerad byråkrati
Byråkratisk tröghet

8 KOLLEKTIVT AGERANDE
Individuellt och kollektivt agerande
Olsons teori om kollektivt agerande
Allmänningens tragedi
Buchanans klubbteori
Lindahls jämviktsmodell
Hirschmans analys av missnöjesreaktioner
Relevans för den ekonomiska statsvetenskapen

9 OUTFORSKADE MEKANISMER

APPENDIX
Nyttoteori
Spelteori
Välfärdsteori

LITTERATURFÖRTECKNING