Home

Erik Moberg:
Råoljeprishöjningarnas inverkan på Indiens ekonomi
© Erik Moberg
 
 

1 INLEDNING

De kraftiga råoljeprishöjningar som ägt rum under 1970-talet har fått omfattande och vittgående konsekvenser för ett stort antal länder och för världsekonomin som helhet. Konsekvenserna har varit såväl direkta och uppenbara som indirekta och mera svåranalyserade. Till de tidigare hör till exempel de direkta prisgenomslagen och därav följande förändrade lönsamhetsbetingelser för företag och branscher. Till de senare hör sådant som de ojämna bytesförhållandena mellan OPEC-länderna och oljeköparländer samt de konsekvenser detta medfört för det internationella betalningssystemet eller för stabiliseringsproblematiken i enskilda länder. Men det är inte bara så att de totala konsekvenserna för enskilda länder är stora och mångfasetterade utan de är också mycket olika för olika länder. Detta gäller inte bara för OPEC-länder i förhållande till oljeköparländer utan också för olika köparländer i förhållande till varandra.

Syftet med denna skrift är att söka kartlägga konsekvenserna av råoljeprishöjningarna för ett stort utvecklingsland, nämligen Indien. Bland de egenskaper hos Indien som i det sammanhanget är betydelsefulla skall kanske främst nämnas att landet har en låg oljekonsumtion och -import, inte bara i absoluta tal utan också i relation till BNP. Av betydelse är vidare att landet i egenskap av utvecklingsland är beroende av kapitalimport, att det i jämförelse med många andra utvecklingsländer har en stor och diversifierad industrisektor, samt att det ligger relativt nära de stora nytillkomna exportmarknader som de nyrika länderna i Västasien utgör. Allt detta och ytterligare faktorer är av betydelse för Indiens reaktion på 1970-talets råoljeprishöjningar.

Råoljepriset ökade starkt vid framför allt två tillfällen under 1970-talet. Det första var hösten 1973 och framför allt vintern 1973/74. Det andra var 1979 och den höjningen fortsatte för övrigt även under 1980. Effekterna av prishöjningar av det slag det här är fråga om manifesterar sig i stor utsträckning med betydande fördröjning. Dessutom kan det gå avsevärd tid från det att effekterna uppträtt till dess att den statistik i vilken de kan spåras blir publicerad. Jag kan därför inte diskutera prishöjningarna 1979/80 med tillnärmelsevis samma utförlighet som de 1973/74. Framställningen kommer alltså i huvudsak kretsa kring effekterna av prishöjningarna 1973/74 även om effekterna av de senare prishöjningarna också diskuteras i möjligaste mån.

Eftersom effekterna av en råoljeprishöjning på ett lands ekonomi är så vittförgrenade är det knappast möjligt att diskutera dem utan en viss allmän kännedom om landets ekonomi och energiförhållanden. Jag har därför skildrat Indiens ekonomi och energiförhållanden i två inledande relativt utförliga kapitel. Först därefter, i kapitel 4, inleds den egentliga diskussionen om råoljeprishöjningarnas effekter på Indien. I avsnitt 4.2 finns en redogörelse för uppläggningen av den därpå följande framställningen.