Home

Erik Moberg:
Råoljeprishöjningarnas inverkan på Indiens ekonomi
© Erik Moberg
 
 

FÖRORD

Arbetet med denna rapport påbörjades 1978. Jag hade då under flera år arbetat som konsult inom energiområdet och bland annat kommit att intressera mig för råoljeprishöjningarnas inverkan på utvecklingsländernas ekonomi. Ofta har ju sagts att just dessa länder drabbats hårt, och jag ville gärna utreda denna fråga mera utförligt. Jag beslöt därför att på mitt företags bekostnad företa en studieresa till ett stort utvecklingsland, nämligen Indien. Resan genomfördes under sju veckor hösten 1978.

Bland mina utgångshypoteser fanns bland annat följande föreställning. På den indiska landsbygden bränns mycket fotogen i samband med matlagning. När oljepriserna stiger är det sannolikt att man går över från fotogen till inhemska bränslen som ved och kodynga. Detta medför ökad erosion och det är sålunda sannolikt att oljeprishöjningarna haft en erosionsdrivande effekt. Utifrån föreställningar av det slaget ville jag närmare undersöka energiförhållandena på den indiska landsbygden och företog därför bland annat en cykeltur mellan städerna Bangalore och Madurai i södra Indien. Efter hand visade det sig emellertid att effekter sådana som de beskrivna var mycket begränsade - väsentligen beroende på den mycket måttliga fotogenkonsumtionen på den indiska landsbygden. Istället visade det sig att andra effekter av råoljeprishöjningarna, och effekter av ett helt annat slag, var av stor betydelse. Den ökade köpkraft som de oljeproducerande länderna fått genom prishöjningarna hade bland annat kommit att rikta sig mot Indien och medfört en ökad indisk export av varor, men framför allt arbetskraft, till Västasien. Detta ledde till att min resa delvis ändrade karaktär. Istället för att uppehålla mig på landsbygden började jag samla statistik avseende de ekonomiska förhållandena mellan Indien och länderna i Västasien, uppsöka myndigheter i Delhi, och så vidare.

Att effekterna till stor del var av annan karaktär än jag ursprungligen föreställt mig, innebar också att jag kom i kontakt med problem som sträckte sig långt utanför Indiens gränser. Viktiga internationella frågor som till exempel effekterna av OPEC-ländernas stora bytesbalansöverskott kom att beröras. Även om denna studie primärt handlar om Indien, så pekar den därför i sin förlängning mot ett antal problem av mera generell karaktär. Dessa problem, som dock inte behandlats här, gäller bland annat råoljeprishöjningarnas inverkan på förhållandet mellan industriländer och utvecklingsländer.

Efter hemkomsten från Indien började jag skriva på den nu föreliggande rapporten, men arbetet drog ut på tiden eftersom uppgiften var större och mer komplicerad, och också av delvis annan beskaffenhet, än jag ursprungligen föreställt mig. Tidsutdräkten innebar att ytterligare en omgång råoljeprishöjningar, de 1979/80, inträffade, men också att jag fick en viss, kanske välbehövlig distans, till prishöjningarna 1973/74.

Hösten 1980 visade Försvarets Forskningsanstalt intresse för mitt arbete. Detta kom att betyda mycket för mig, framför allt genom att jag fick ekonomiska möjligheter att snabbt föra arbetet till ett slut.

Förutom av Försvarets Forskningsanstalt har jag under arbetet med denna rapport fått mycket hjälp från många personer både i Indien och i Sverige. Jag är alla dessa personer stort tack skyldig för den tid och det intresse de lagt ner på att ge mig information, diskutera enskilda problem, eller läsa textutkast. Av stort värde för mig har också varit att docenten vid Institutet för Internationell Ekonomi, Carl Hamilton, åtog sig ett uppdrag att kritiskt läsa och kommentera en preliminär version av den nu föreliggande rapporten.

Men även om jag alltså fått mycket hjälp från olika håll så är jag självklart ensam ansvarig för den text som nu föreligger - med alla de brister den kan ha.

Enskede 1981-07-27
Erik Moberg