Home
 
Erik Moberg: Värdering av insatserna inom området vindenergi

 
I rapporten används enheten kronor per kilowattår (kr/kWår). Sambandet med enheten öre per kilowattimme (öre/kWh) framgår av följande omvandlingstal:

10 öre/kWh = 876 kr/kWår
1 000 kr/kWår = 11,4 öre/kWh

 

Rapportens missiv

Regeringen har genom beslut den 16 februari 1978 uppdragit åt delegationen för energiforskning (DFE) att sammanställa och utvärdera insatserna inom Huvudprogram Energiforskning under treårsperioden 1975/76 - 1977/78. För ett antal av DFE valda delprogram eller forskningsområden skulle DFE värdera de uppnådda resultaten relaterade till uppställda mål för energiforskningsprogrammet och de allmänna energipolitiska strävandena. Den 7 september 1978 anmälde DFE till regeringen att bland annat delprogrammet Vindenergi skulle bli föremål för en sådan närmare värdering.

För arbetet med denna värdering har DFE givit Erik Moberg, Erik Moberg Konsultbyrå AB, i uppdrag att analysera och utvärdera energiforskningsprogrammets verksamhet inom området vindenergi.

Föreliggande rapport redovisar resultatet av detta uppdrag. Rapporten har utgjort underlag för DFE:s värdering av insatserna inom området Vindenergi. DFE:s bedömning och slutsatser redovisas i DFE-rapport nr 16, "Energiforskningsprogrammet 1975/78 - värderingsrapport".

Nämnden för energiproduktionsforskning (NE) har beretts tillfälle att foga kommentarer till föreliggande rapport. NE har därvid meddelat att man avvaktar för att senare yttra sig över både denna rapport och de bedömningar som DFE redovisar i DFE-rapport nr 16.

Stockholm i mars 1979
Karl-Axel Edin